ข้อมูลโครงการ โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน


๕.ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ชุมชนและวัฒนธรรมในชุมชนเกิดความมั่นคงเข้มแข็ง ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญสำหรับขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และนำสังคมไทยสู่สังคมแห่งการเรียนรู้

๒.เกิดการผลักดันและผสานพลังของประชาชนในชุมชน ซึ่งจะป้องกันและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของชุมชน และสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ไปสู่ระบบเศรษฐกิจมูลฐานแห่งความรู้ โดยใช้มิติทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

๓. เกิดการบูรณาการปฏิบัติงานขององค์กร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนภายใน - ภายนอกท้องถิ่น ตลอดจนเกิดการบูรณาการเนื้อหาการดำเนินงานทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมในท้องถิ่น

๔. สร้างฐานความรู้ทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น ซึ่งสามารถนำมาพัฒนาคุณภาพชีวิตและนำรายได้สู่ชุมชน ส่งผลให้ชุมชนเกิดความมั่นคงเข้มแข็ง

๕.สร้างความมั่นคงแก่สังคมชุมชนในระดับรากหญ้า ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความผาสุกของประชาชน และความก้าวหน้าของประเทศตามนโยบายรัฐบาล

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 ถัดไป > สุดท้าย >>