ข้อมูลโครงการ โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน


๓.เป้าหมาย

๓.๑ ประชาชนในชุมชนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย ได้มีโอกาสสืบค้น แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิต ซึ่งจะเป็นการสร้างความเข้าใจพื้นฐานของการดำเนินชีวิตและการครองตนภายใต้ระบบความเชื่อ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม ตลอดจนสงเสริมให้เกิดกระบวนการพัฒนาคน และองค์ความรู้ในชุมชนเพื่อแสวงหาทิศทาง และแนวทางการปกป้อง ดูแล และพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถป้องกันหรือแก้ไขปัญหา และพัฒนาชุมชนให้เกิดความอบอุ่นมั่นคงไปพร้อมกันในทุก ๆ ด้าน

๓.๒ ประชาชนในชุมชนร่วมกันพัฒนาโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ให้เป็นศูนย์กลางในการศึกษา แลกเปลี่ยน เรียนรู้ และศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชนโดยใช้มิติทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม บูรณาการกับแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของประชาชนในชุมชน

๓.๓ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในทุกภาคส่วนของสังคมร่วมกันขับเคลื่อนโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนไปสู่ประชาชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นแก่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน

 
๔.แนวคิดและหลักการ

๔.๑ แนวคิดในการดำเนินการ

๔.๑.๑ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้วยการสร้างความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมให้กับคนในชุมชน ในการปลูกฝังความเป็นไทยและวิถีชีวิตที่เหมาะสม จำเป็นอย่างยิ่งที่ประชาชนจะต้องสามารถแสวงหาความรู้ ได้มีโอกาสเข้าถึงข้อมูล การเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้คุณค่าทางวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดโอกาสในการศึกษา วิเคราะห์สร้างสรรค์และเลือกสรร และเลือกสรรก่อนนำไปประยุกต์ใช้

๔.๑.๒ การเพิ่มคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยการนำทุนภูมิปัญญาทางด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมของสังคมไทย ที่ปรากฏในลักษณะระบบความเชื่อขนบธรรมเนียมประเพณี หลักธรรมคำสอนทางศาสนา ภูมิปัญญาพื้นถิ่น วิถีการดำเนินชีวิตโบราณสถาน โบราณวัตถุ หลักธรรมคำสอนทางศาสนา ภูมิปัญญาพื้นถิ่น วิถีการดำเนินชีวิต โบราณสถาน โบราณวัตถุ ฯลฯ มาสร้างคุณค่าทางสังคมและจิตใจให้แก่ประชาชนในชุมชนและสังคมที่ก่อให้เกิดความรักษ์และความภาคภูมิใจในถิ่นเกิด ตลอดจนการพิทักษ์ ปกป้อง และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในชุมชน ทั้งยังสามารถนำระบบคุณค่าในสังคมท้องถิ่นมาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้เกิดมูลค้าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้

๔.๑.๓ การมีส่วนร่วมของประชาชน เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน และองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักต่อการร่วมคิดร่วมดำเนินการ ร่วมรับผิดชอบและรับประโยชน์ร่วมกัน ภายใต้การสนับสนุนการดำเนินงานจากกระทรวง ทบวง กรม ที่เกี่ยวข้อง

๔.๑.๔ การบูรณาการ เน้นการบูรณาการทั้งความคิด และการปฏิบัติลงสู่พื้นที่เป้าหมายร่วมกัน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดสัมฤทธิ์ผลตามโครงการอย่างเป็นรูปธรรม เหมาะสมแก่ยุคสมัย

๔.๒ หลักการดำเนินงานในการจัดตั้งโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน จากแนวคิดการให้วัฒนธรรมนำการพัฒนา ให้ชุมชนค้นหาจุดเด่นของสังคมภูมิปัญญาของท้องถิ่น ภูมิปัญญาที่ได้สั่งสมสืบทอดกันมา นำไปสู่การพัฒนาประกอบอาชีพของชุมชนได้ผลิตภัณฑ์นำภูมิปัญญามาแก้ไขปัญหาความยากจนบนพื้นฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และกองทุนหมู่บ้านสร้างอาชีพให้เกิดเป็นมูลค่าเพิ่มรายได้ การจัดทำแผนของชุมชนเพื่อลดร่ายจ่ายในครัวเรือนและชุมชนตามหลักพระพุทธศาสนา “อตตา หิ อตตโน นาโถ” เพื่อการพึ่งพาตนเองและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน นอกจากนั้น ยังต้องส่งเสริมให้ประกอบด้วยความมีจริยธรรมสัมมาชีพ ให้มีความบันเทิงใจในลานนัทนาการและให้สังคมได้รู้รากเหง้าของตน มีความทันสมัย ทันโลก ทันความเปลี่ยนแปลงจึงได้กำหนดแนวทางดำเนินงานการนี้

๔.๒.๑ องค์ประกอบของโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน มีองค์ประกอบสำคัญดังนี้

001

 

๑) การส่งเสริมการจัดตั้งคลังสมอง ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Brain Bank) เพื่อรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ จากบรรดาผู้รู้หรือปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลหลักในการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และจิตใจ

002

 

๒) ส่งเสริมอาชีพด้านศิลปะและวัฒนธรรม อันได้แก่ กลุ่มอาชีพ กลุ่มสนใจในกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่าง ๆ โดยใช้แนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน(การผลิต การบริโภค และการตลาด) เน้นการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นและกองทุนหมู่บ้านมาสร้างงาน สร้างอาชีพให้แก่ชุมชนโดยรวม และเป็นการสอดรับโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์อันนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความยากจนของชุมชน และปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด

003

 

๓) ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในตำบล กิจกรรมดังกล่าวไม่เพียงเฉพาะการถ่ายทอดระบบคุณค่าจากระบบความเชื่อในสังคม ยังต้องเป็นศูนย์ฯ ความร่วมมือการดำเนินงานและกิจกรรมทางด้านศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพรี จารีต ๆ ในชุมชน ทำให้กระบวนการถ่ายทอดคุณค่าทางศาสนา ความเชื่อและวัฒนธรรมต่าง ๆ ในท้องถิ่น เป็นระบบที่ควรได้รับเลือกสรรกลั่นกรองจากชุมชนอย่างมีแบบแผน ไม่ผิดเพี้ยนไปจากค่านิยมชุมชน

004

 

๔) ส่งเสริมการจัดทำลานวัฒนธรรม และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อให้ชุมชนได้มีเวทีพบปะสังสรรค์แสดงออก แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบคุณค่าต่าง ๆ ในชุมชน ตลอดจนการปรึกษาปัญหาทั้งของตนเองและของชุมชนร่วมกัน

005

 

๕) ส่งเสริมการจัดทำพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน หอศิลป์ชุมชน เพื่อรวบรวมมรดกทางวัฒนธรรมและการจัดแสดงความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นและภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ

006

 

๖) ส่งเสริมงานสารสนเทศและห้องสมุดชุมชน เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ทั้งจากภูมิปัญญาในชุมชนในระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ระดับชาติ และสังคมโลกมากระตุ้นให้บุคคล ชุมชน นำความรู้เหล่านั้นมาปรับใช้อย่างเหมาะสม

007

 

๔.๒.๒ จัดหาสถานที่ตั้ง

การจัดทำโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน เน้นการขยายการจัดตั้งให้ครบทุกอำเภอ และทุกตำบลใน ๕ จังหวัดชายแดนใต้ (สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) และสนับสนุนให้พัฒนาศูนย์บูรณาการฯ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่มีอยู่เดิม ให้มีศักยภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง และเน้นการมีส่วนร่วมจากคนในชุมชนเป็นแกนหลัก โดยมีหน่วยงานภายนอกชุมชนเป็นผู้สนับสนุน

๔.๒.๓ งบประมาณดำเนินการของโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน การดำเนินงานโครงการฯ สามารถประสาน ขอรับงบประมาณจากส่วนต่าง ๆ ได้ดังนี้

๑.การสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. การสนับสนุนจากส่วนราชการ หน่วยงาน และสถาบันการศึกษาที่ร่วมสนับสนุนในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

๓. งบประมาณและทุนของชุมชนที่มีอยู่ ตลอดจนงบประมาณภาครัฐที่ลงสู่ชุมชน และประชาชน เช่น เงินทุนสัจจะออมทรัพย์ กองทุนหมู่บ้าน และธนาคารประชาชน ฯลฯ

๔. เงินดอกผลกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมจังหวัด

๕. การสนับสนุนจากภาคเอกชน สมาคม มูลนิธิ สโมสร และองค์กรการกุศลต่าง ๆ ทั้งในและนอกพื้นที่

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 ถัดไป > สุดท้าย >>