หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางวัฒนธรรม

สำนักส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

เลขที่ ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กทม. ๑๐๓๑๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๗ ๐๐๑๓ ต่อ ๑๔๑๓, ๑๔๑๕

โทรสาร ๐ ๒๖๔๕ ๓๐๗๔