ทำเนียบโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน จังหวัดขอนแก่น

ทำเนียบโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน  จังหวัดขอนแก่น

ชื่อโครงการ

ชื่อประธานโครงการ

สถานที่ตั้ง

หมายเหตุ

ระดับ ๓ จำนวน ๒๒ โครงการ

โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลกุดเค้า

นายทรงเดช  ไชยมิ่ง

 

วัดสระทอง  บ้านบัว  ต.กุดเค้า

อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น  ๔๐๑๖๐

๐  ๔๓๒๘  ๙๗๐๖

๐๘   ๕๗๔๒  ๖๙๑๓

โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลบ้านฝาง

นายทอง  ธะกอง

 

วัดบูรพาราม  ต.บ้านฝาง  อ.บ้านฝาง

จ.ขอนแก่น  ๔๐๒๗๐

๐  ๔๓๒๖  ๙๐๓๖

โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลหนองกุงใหญ่

นายสัมฤทธิ์

มงคุณคำ

 

บ้านหนองกุงใหญ่ ศาลาเอนกประสงค์

ม. ๑  ต.หนองกุงใหญ่  อ.กระนวน

จ.ขอนแก่น ๔๐๑๗๐

 

โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลสาวถี วัดไชยศรี

 

พระครูบุญชยากร

 

วัดไชยศรี หมู่ที่ ๘ บ้านสาวะถี

ตำบลสาวะถี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐

๐๔๓ ๔๔๘ ๓๕๐

๐๘๙ ๒๗๖ ๔๒๐๒

โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลวัดศรีสว่าง

นายวิชัย พิมพวงษ์

วัดศรีสว่าง ต.หนองโก  อ.กระนวน

จ.ขอนแก่น ๔๐๑๗๐

๐๔๓ - ๔๐๐๙๐๑

๐๘๗ ๒๗๘ ๘๓๑๖

โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนวัดสระโนน

พระครูปรีชาธรรมาภิวัฒน์

วัดสระโนน  บ้านขามป้อม  ต.ขามป้อม

อ.พระยืน   จ.ขอนแก่น  ๔๐๓๒๐

๐๘  ๙๕๗๕  ๐๒๖๒

โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนวัดโพธาราม

 

พระเอกราช

ฉันฺทธมฺโม

 

วัดโพธาราม ม.๘  บ้านหนองโพธิ์

ต.หนองแวง อ.พระยืน  จ.ขอนแก่น  ๔๐๓๒๐

 

โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลบัวเงิน

นายอารมณ์

อินทร์จันทร์

 

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวเงิน

บ้านเพี้ยฟาน  ต.บ็วเงิน  อ.น้ำพอง

จ.ขอนแก่น  ๔๐๑๔๐

๐๘  ๑๙๖๕  ๓๙๙๕

โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลกุดน้ำใส

นายวิรัตน์  เย็นสบาย

 

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส

ต.กุดน้ำใส อ.น้ำพอง  จ.ขอนแก่น  ๔๐๑๔๐

๐๘  ๑๗๐๘  ๕๘๕๒

โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลสะอาด

 

นายสมหมาย  ชาทุม

 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโนนดงมัน

บ.โนนดงมัน ต.สะอาด อ.น้ำพอง

จ.ขอนแก่น ๔๐๓๑๐

 

โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลบ้านโคก

นายทองนาค

สุภาวัฒนพันธ์

ศูนย์วัฒนธรรมสายใยชุมชนส่งเสริมอาชีพ หมู่ที่ ๑ต.บ้านโคก  กิ่งอำเภอหนองนาคำ

จ.ขอนแก่น  ๔๐๑๕๐

๐๔๓ - ๔๐๒๓๐๒

โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลกุดธาตุ

นายเส็ง  ลึกสีทา

 

วัดโนนรัง บ้านโคก ม. ๑๐ ต.กุดธาตุ

อ.หนองนาคำ  จ.ขอนแก่น ๔๐๒๕๐

๐๘  ๕๐๓๓  ๐๑๔๕

โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลโนนสะอาด

พระครู

สโมธานเขตคณารักษ์

วัดแจ้งสว่างนอก หมู่ที่ ๕ บ้านแสนสุข

ต.โนนสะอาด  อ.ชุมแพ  จ.ขอนแก่น  ๔๐๑๓๐

๐  ๔๓๓๙  ๑๐๑๕

โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนวัดนายมวนาราม

พระครูสุตธรรมานุกูล

 

วัดนายมวราราม เลขที่ ๙๔ หมู่ ๕

บ้านหนองคา  ต.ในเมือง  อ.เวียงเก่า

จ.ขอนแก่น  ๔๐๑๕๐

๐๘  ๑๐๕๖  ๕๑๒๑

๐  ๔๓๔๓  ๘๒๓๙

อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนวัดแจ้งอรุณศิลป์

นายอภิชาต  เพิ่มทอง

 

วัดแจ้งอรุณศิลป์  ต.สระแก้ว

อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น  ๔๐๓๔๐

๐๘  ๖๒๒๐  ๙๕๐๔

โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลเปือยน้อย

นายสมัย  พรมมา

 

วัดธาตุกู่ทอง  บ้านหัวขัว ม.๑

ต.เปือยน้อย  อ.เปือยน้อย  จ.ขอนแก่น  ๔๐๓๔๐

๐๘  ๔๖๐๑  ๐๒๘๘

โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลบ้านดง

นายสุภาพ  แนวเงินดี

 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

ต.บ้านดง  อ. เขื่อนอุบลรัตน์

จ.ขอนแก่น  ๔๐๒๕๐

๐๘  ๑๗๙๙  ๖๙๓๖

โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลนาคำ

นายคำพอง

เกียรติสุนทรกุล

วัดนาคำ บ้านนาคำ ต.นาคำ อ.อุบลรัตน์

จ.ขอนแก่น ๔๐๒๕๐

๐๘  ๖๒๔๐  ๙๖๒๘

โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลโพธิ์ไชย

พระครูสารธรรม

ประโชติ

วัดเกษามคม   บ้านโพธิ์ไชย  ต.โพธิ์ไชย

อ.โคกโพธิ์ไชย  จ.ขอนแก่น  ๔๐๑๖๐

๐๘  ๗๒๕๓  ๔๐๐๙

โครงการวัฒนธรรไทยสายใยชุมชนบ้านหัวฝาย

นางสุภาณี ภูแล่นกี่

เลขที่ ๔๖ หมู่ที่ ๒ บ้านหัวฝาย

ตำบลปอแดง อำเภอชนบท

จังหวัดขอนแก่น ๔๐๑๘๐

 

โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนวัดสว่าง

แดนดิน

นายอดุลย์

หลาบหนองแสง

วัดสว่างแดนดิน หมู่ ๑ ตำบลห้วยยาง

อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ๔๐๑๗๐

 

โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนดอนมะค่า

นายทวี  สุขโข

บ้านดอนข่า  หมู่ ๗ ตำบลชนบท  อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ๔๐๑๘๐

 

ระดับ ๒ จำนวน ๑๙ โครงการ

โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลบ้านเรือ

นายอัมพร  ทิ้งโคตร

 

วัดบ้านเรือ ม.๑ ต.บ้านเรือ อ.ภูเวียง

จ.ขอนแก่น ๔๐๕๐๐

 

โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนวัดแก้วสว่าง

พระครูโอภาสรัตนสาร

 

วัดแก้วสว่าง บ.หนองกุงธนสาร

ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น ๔๐๕๐๐๐

 

โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลพระลับ

พระธรรมดิลก

 

วัดป่าแสงอรุณ  บ้านเลิงเปือย

ตำบลพระลับ  อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  ๔๐๐๐๐

 

โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนบ้านโคกไม้งาม

นายนภดล ขันธะมาตย์

 

บ้านโคกไม้งาม หมู่ที่ ๑ ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ๔๐๒๒๐

๐๘๓ ๓๓๙ ๘๗๕๗

โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลบ้านฝาง

นายพรมวิจิตร แก้วใส

วัดพัฒนสีลา  บ้านฝาง เลขที่ ๓ หมู่ที่ ๑ ต.บ้านฝาง อ.กระนวน  จ.ขอนแก่น  ๔๐๑๗๐

๐๘ – ๑๗๖๙ – ๐๒๐๙

โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลดงเมืองแอม

นายทองแดง  ศรีชาทุม

 

วัดศรีเมืองแอม  บ้านดงเมืองแอม

ต.ดงเมืองแอม อ.เขาสวนกวาง

จ.ขอนแก่น  ๔๐๒๘๐

๐๘ – ๖๖๓๖ – ๑๘๖๘

 

โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนวัดคุ้มจัดสรร

พระครูสุวัฒนปัญญาคุณ

 

วัดคุ้มจัดสรรค์   ม.๑  ต.ในเมือง

อ.บ้านไผ่   จ.ขอนแก่น  ๔๐๑๑๐

๐๔๓ – ๒๗๔๑๑๘

โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลบ้านแฮด

นายเสาร์  ล้อมทอง

 

วัดสวรรค์  บ้านแฮด ม.๒  ต.บ้านแฮด  อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น ๔๐๑๑๐

๐๔๓ -  ๒๑๘๐๕๐

๐๘-๗๒๒๖ - ๗๗๕๒

โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลบ้านกง

พระมหาเสน่ห์ ธมฺมสิเนโห

 

วัดโพธิ์ทอง  บ้านกงกลาง เลขที่ ๒ ตำบลบ้านกง อ.หนองเรือ   จ.ขอนแก่น  ๔๐๒๑๐

๐๔๓ - ๒๙๓๑๔๒

 

โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลหนองเม็ก

นายวสันต์  เปรมศรี

 

วัดสระบัวแก้ว  บ้านวังคูณ  ม.๔  ต.หนองเม็ก

อ.หนองสองห้อง  จ.ขอนแก่น ๔๐๑๙๐

๐๘ – ๑๘๗๓ – ๒๕๒๖

โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลเพ็กใหญ่

นายคำบุ่น  พิมพ์คำมา

 

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่

ม.๕  ต.เพ็กใหญ่  อ.พล  จ.ขอนแก่น  ๔๐๑๒๐

๐๘ – ๑๐๕๖ - ๙๕๐๘

โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลแวงใหญ่

พระครูสารธรรมมาภรณ์

 

วัดสระเกษ  บ้านแวงใหญ่  ต.แวงใหญ่  อ.แวงใหญ่

จ.ขอนแก่น  ๔๐๓๓๐

๐๔๓ – ๔๙๖๐๔๓

 

โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลนาจาน

พระครูกิตติสาโรภาส

 

วัดศรีสว่าง  บ้านสี่แยกโนนหัวนา

ต.นาจาน  อ.สีชมพู  จ.ขอนแก่น  ๔๐๒๒๐

๐๘ – ๖๖๓๔ ๘๐๕๖

 

โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลห้วยม่วง

พระสมบูรณ์  ฐิตธมฺโม

 

วัดบ้านห้วยซ้อ   บ้านห้วยซ้อ

ต.ห้วยม่วง  อ.ภูผาม่าน  จ.ขอนแก่น  ๔๐๓๕๐

๐๘ – ๖๒๓๗ -๑๙๗๑

โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลทางขวาง

พระครูถิรสารสุนทร

 

วัดมัคคาลัย  บ้านทางขวาง ม.๑๑

ต.ทางขวาง อ.แวงน้อย  จ.ขอนแก่น  ๔๐๒๓๐

๐๘ – ๑๐๕๐ -๕๘๐๓

โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลบ้าน

พระครูศีลสารสังวร

วัดศรีประชาสรรค์ เลขที่ ๑๐๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านหัน อำเภอโดนศิลา จังหวัดขอนแก่น ๔๐๑๑๐

๐๘๙ ๘๔๐ ๐๖๐๒

โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลเมืองพล

นางหนูเกณฑ์ ดีสุ่ย

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ๔๐๑๒๐

๐๘๑ ๙๗๔ ๘๙๒๗

โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลเก่างิ้ว

นายสุวรรณ ชัยปรัชญาวงศ์

องค์การบริหารส่วนตำบลเก่างิ้ว ตำบลเก่างิ้ว อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ๔๐๑๒๐

๐๘๕ ๐๑๓ ๓๙๐๖

โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลหนองมะเขือ

มล.เชชัย สุประดิษฐ์

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะเขือ ตำบลหนองมะเขือ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ๔๐๑๒๐

๐๔๓ ๔๑๘ ๔๑๙

ระดับ ๑ จำนวน ๑๐ โครงการ

โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลบ้านเหล่า

พระอาจารย์ปรีชา

เขมาภิรโต

วัดบ้างบึงสวาง ตำบลบ้านเหล่า  อ.บ้านฝาง

จ.ขอนแก่น ๔๐๒๗๐

 

โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลหนองบัว

พระครูรัตนทีปาภิบาล

วัดเกาะแก้ว ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง

จังหวัดขอนแก่น ๔๐๒๗๐

 

โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลป่ามะนาว

พระณรงค์ ยโสธโร

วัดจตุรคามยำรุง ต.ป่ามะนาว อ.บ้านฝาง

จ.ขอนแก่น ๔๐๒๗๐

 

โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลขนวน

นายบุญหนา  เสนบัว

ศูนย์วัฒนธรรมตำบลขนวน ม. ๑ ต.ขนวน

อ.หนองนาคำ  จ.ขอนแก่น ๔๐๑๕๐

๐๘๕ ๗๔๑ ๐๔๘๔

โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลโคกสี

พระครูสิริสารธรรม

 

วัดศิริธรรมมิกาวาส  บ้านโคกสี  ตำบลโคกสี

อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น  ๔๐๐๐๐

๐ ๔๓๔๔ ๘๓๕๐

๐๘ ๙๒๗๖ ๔๒๐๒

โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลชนบท

นายบรรเลง

เมืองขวา

วัดศรีสุมังคล์  บ้านชนบท  ต.ชนบท

อ.ชนบท  จ.ขอนแก่น  ๔๐๑๘๐

๐๘  ๑๖๖๑  ๐๘๐๒

โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลภูเวียง

นายสุภาพ  เทศสาย

 

วัดมิ่งเมืองพัฒนาราม  ต.ภูเวียง

อ.ภูเวียง   จ.ขอนแก่น  ๔๐๑๕๐

๐๘  ๑๐๖๐ ๖๖๔๐

โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลเขาน้อย

พระครูปทุมสิทธิคุณ

 

วัดศรีประทุม บ้านนาทุ่ม ต.เขาน้อย

อ.เวียงเก่า  จ.ขอนแก่น

 

โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลเมืองเก่าพัฒนา

นายกมล แซงบุญเรือง

 

วัดพลแพง บ้านเมืองเก่า ตำบลเมืองพัฒนา อำเภอเวีงเก่า จังหวัดขอนแก่น ๔๐๑๕๐

๐๘๙ ๕๖๙ ๑๑๓๙

โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลกระนวน

พระครูโอภาสกิจจานุกิจ

วัดโพธิ์ชัย  บ้านกระนวน   ต.กระนวน

อำเภอซำสูง  จ.ขอนแก่น  ๔๐๑๗๐

๐๔๓  ๒๑๙๑๓๔