ทำเนียบโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน จังหวัดกาฬสินธุ์

ทำเนียบโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน  จังหวัดกาฬสินธุ์

เรียน   ประธานโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน

ตำบลโพน

สำนักงานเทศบาลตำบลโพน

อำเภอคำม่วง   จังหวัดกาฬสินธุ์   

เรียน   ประธานโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน

บ้านโคกโก่ง

บ้านโคกโก่ง  ตำบลกุดหว้า

อำเภอกุฉินารายณ์   จังหวัดกาฬสินธุ์  

เรียน   ประธานโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน

บ้านหนองแปน

บ้านหนองแปน    ตำบลหนองแปน

อำเภอกมลาไสย    จังหวัดกาฬสินธุ์  

เรียน   ประธานโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน

วัดเวฬุวัน  เลขที่ 85  หมู่ที่  2  ตำบลนิคม

อำเภอสหัสขันธ์   จังหวัดกาฬสินธุ์  

เรียน   ประธานโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน

วัดโพธิ์ชัยบ้านตูม   หมู่ที่  5  ตำบลบัวบาน

อำเภอยางตลาด   จังหวัดกาฬสินธุ์  

เรียน   ประธานโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน

ตำบลเหนือ

อำเภอเมือง   จังหวัดกาฬสินธุ์   

เรียน   ประธานโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน

วัดสว่างโนนสูง

หมู่ที่ 3 , 7  ตำบลโนนสูง

อำเภอยางตลาด   จังหวัดกาฬสินธุ์

เรียน   ประธานโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน

วัดสว่างหัวนาคำ

ตำบลหัวนาคำ    อำเภอยางตลาด

จังหวัดกาฬสินธุ์

เรียน   ประธานโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน

วัดบ้านโนนศิลาเลิง

ตำบลโนนศิลาเลิง

อำเภอฆ้องชัย    จังหวัดกาฬสินธุ์   

เรียน   ประธานโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน

วัดตลาดแคหัวหนอง

หมู่ที่  7   ตำบลเหล่ากลาง

อำเภอฆ้องชัย   จังหวัดกาฬสินธุ์ 

เรียน   ประธานโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน

ตำบลยอดแกง

วัดอโศการาม  หมู่ที่ 10    ต.ยอดแกง

อำเภอนามน    จังหวัดกาฬสินธุ์  

เรียน   ประธานโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน

ตำบลหนองสรวง

อำเภอหนองกุงศรี      จังหวัดกาฬสินธุ์

เรียน   ประธานโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน

ตำบลลำหนองแสง

วิทยาลัยการอาชีพหนองกรุงศรี ต.ลำหนองแสง 

อำเภอหนองกรุงศรี    จังหวัดกาฬสินธุ์  

เรียน   ประธานโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน

ตำบลหนองใหญ่

เลขที่ 119 หมู่ 1  บ้านหนองใหญ่  ต.หนองใหญ่

อำเภอหนองกรุงศรี      จังหวัดกาฬสินธุ์

เรียน   ประธานโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน

วัดธรรมพิทักษ์

ตำบลห้วยเม็ก 

อำเภอห้วยเม็ก    จังหวัดกาฬสินธุ์  

เรียน   ประธานโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน

วัดสิมนาโก

ตำบลนาโก     อำเภอกุฉินารายณ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เรียน   ประธานโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน

วัดไตรภูมิ

ตำบลโนนบุรี

อำเภอ สหัสขันธ์     จังหวัดกาฬสินธุ์  

เรียน   ประธานโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน

วัดโพนวิมาน

ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่

อำเภอเขาวง     จังหวัดกาฬสินธุ์  

เรียน   ประธานโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน

วัดอุทัยโนนเขวา

ตำบลฆ้องชัยพัฒนา

อำเภอฆ้องชัย    จังหวัดกาฬสินธุ์  

เรียน   ประธานโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน

วัดสมสะอาด

ตำบลสมสะอาด

อำเภอกุฉินารายณ์     จังหวัดกาฬสินธุ์  

เรียน   ประธานโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน

วัดบ้านหนองแสง

ตำบลสงเปลือย     อำเภอเขาวง

จังหวัดกาฬสินธุ์  

เรียน   ประธานโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน

วัดเศวตวันวนาราม

ตำบลเหนือ     อำเภอเมือง

จังหวัดกาฬสินธุ์

เรียน   ประธานโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน

วัดหนองกรุงเหนือ

ตำบลหนองกุง

อำเภอเมือง      จังหวัดกาฬสินธุ์

เรียน   ประธานโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน

วัดสว่างโพธิ์ศรีอรุณ

ตำบล ห้วยโพธิ์

อำเภอเมือง     จังหวัดกาฬสินธุ์ 

เรียน   ประธานโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน

วัดสิทธิไชยาราม

ตำบล ภูดิน

อำเภอเมือง     จังหวัดกาฬสินธุ์ 

เรียน   ประธานโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน

วัดสะอาดนาทม

ตำบล ลำคลอง

อำเภอเมือง     จังหวัดกาฬสินธุ์ 

เรียน   ประธานโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน

วัดโพธิ์ชัยโคกใหญ่

ตำบล บัวบาน

อำเภอยางตลาด     จังหวัดกาฬสินธุ์ 

เรียน   ประธานโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน

วัดดอนยานาง

ตำบล ดอนสมบูรณ์

อำเภอยางตลาด     จังหวัดกาฬสินธุ์ 

เรียน   ประธานโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน

วัดโพธิ์ศรีหนองแวง ตำบล อิตื้อ

อำเภอยางตลาด     จังหวัดกาฬสินธุ์ 

เรียน   ประธานโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน

วัดสุวรรณชัยศรี ตำบล นาเชือกใต้

อำเภอยางตลาด     จังหวัดกาฬสินธุ์

เรียน   ประธานโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน

วัดสว่างคำเหมือดแก้ว ตำบล คำเหมือดแก้ว

อำเภอยางตลาด     จังหวัดกาฬสินธุ์ 

เรียน   ประธานโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน

วัดท่าคันโท ตำบล ท่าคันโท

อำเภอยางตลาด     จังหวัดกาฬสินธุ์

เรียน   ประธานโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน

วัดขอนแก่น ตำบล กรุงเก่า

อำเภอท่าคันโท     จังหวัดกาฬสินธุ์ 

เรียน   ประธานโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน

วัดสันติธรรม ตำบล กุดจิก

อำเภอท่าคันโท     จังหวัดกาฬสินธุ์

เรียน   ประธานโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน

วัดอุมังคละนาเรียง ตำบล สามัคคี

อำเภอร่องคำ     จังหวัดกาฬสินธุ์ 

เรียน   ประธานโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน

วัดหนองบัว ตำบล หนองบัว

อำเภอหนองกุงศรี     จังหวัดกาฬสินธุ์

เรียน   ประธานโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน

วัดไชยวาร ตำบล หนองบัว

อำเภอหนองกุงศรี     จังหวัดกาฬสินธุ์ 

เรียน   ประธานโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน

วัดท่าคันโท

ตำบล ท่าคันโท

อำเภอยางตลาด     จังหวัดกาฬสินธุ์