วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน : พลังขับเคลื่อนวิถีไทย...สู่เศรษฐกิจ...(2)
006