Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • คู่มือ การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕
  • ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ ศุนย์วัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมชั้น ๑ สวธ.
  • การประชุมชี้แนวทางการดำเนินงานศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช ในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีชรีสอร์ท อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
  • โครงการศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช ในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้
  • โครงการศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช ทั่วประเทศ